Naproxen evolan tab 250mg 20 ENPAC

kr 89,90 ink. mva.

Bli medlem og få eksklusive medlemsfordeler som gratis frakt, gratis bind og tamponger, samt eksklusive tilbud. 

Pris pr. stk.: kr. 4.49

Smertestillende

Produktinformasjon

Naproxen er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet naproksen og benyttes mot bl.a. menstruasjonssmerter, tannsmerter eller muskensmerter.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

OBS! Dette er et reseptfritt legemiddel. Kun 1 vare av samme virkestoff er tillatt per kjøp.

Anbefalt bruk

Dosering: 2 tabletter ved begynnende menstruasjonsbesvær, så 1 tablett ved behov. Maks 5 tabletter daglig (1250 mg ).

Naproxen bør tas tidligst mulig ved begynnende menustrasjonsbesvær for å oppnå best mulig smertestillende effekt.

Dersom du tar for mye av Naproxen Evolan

Kontakt lege eller sykehus umiddelbart hvis du eller en ungdom har tatt for mye legemiddel, eller hvis et barn har fått i seg legemiddel ved et uhell.
Dersom du har glemt å ta Naproxen Evolan

Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Naproxen Evolan

 • dersom du er allergisk overfor naproksen eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har hatt allergiske reaksjoner som astma, rennende nese eller utslett etter å ha tatt smertestillende midler som inneholder acetylsalisylsyre eller andre legemidler mot smerter eller betennelser i NSAID-gruppen.
 • dersom du har en tendens til å blø lett
 • dersom du har eller har hatt tilbakevendende magesår eller tarmsår
 • dersom du har hatt magesår eller tarmsår under behandling med naproksen eller lignende legemidler
 • dersom du har alvorlig lever- eller nyresykdom
 • dersom du har alvorlig hjertesvikt
 • dersom du er gravid i tredje trimester (siste tre måneder).
Snakk med lege eller apotek før du bruker Naproxen Evolan.
Prøv alltid å bruke lavest mulig dose, og i løpet av kortest mulig tid for å redusere risikoen for bivirkninger. Høyere doser enn anbefalt medfører generelt risiko. Dette betyr også at man må unngå å ta en kombinasjon av flere NSAID-legemidler samtidig.
Snakk med legen din før du bruker Naproxen Evolan hvis du har eller har hatt noen av de følgende sykdommene:

 • inflammatoriske tarmsykdommer (som ulcerøs kolittCrohns sykdom)
 • forhold som forårsaker en økt tendens til blødning
 • SLE (bindevevssykdommer)
 • astma
 • nedsatt nyre- eller leverfunksjon
 • hjertesvikt
 • høyt blodtrykk
 • magesår eller tarmsår
Forsiktighet bør utvises av eldre, da det er økt risiko for bivirkninger på grunn av høy alder.
Pasienter som tidligere har hatt mage-tarmproblemer, spesielt eldre, må informere legen sin dersom de har magesymptomer, spesielt i begynnelsen av behandlingen,
Naproxen Evolan kan i sjeldne tilfeller påvirke de hvite blodcellene og svekke immunforsvaret. Hvis du får en infeksjon med symptomer som feber med alvorlig redusert allmenntilstand eller feber med lokale infeksjonssymptomer som ømhet i halsen, svelget eller munnen eller urinproblemer, bør du umiddelbart oppsøke lege for å utelukke mangel på hvite blodceller (agranulocytose) via blodprøver. Det er viktig å informere legen om medisinen din.
I svært sjeldne tilfeller er alvorlige hudreaksjoner rapportert etter bruk av NSAID. Slutt å ta Naproxen Evolan og kontakt lege hvis du får utslett eller slimhinneskader.
Ikke ta dette legemidlet hvis du har vannkopper.
Bruk av naproksen kan midlertidig gjøre det vanskelig å bli gravid. Rådfør deg med lege hvis du planlegger å bli gravid eller har problemer med å bli gravid (se Graviditet, amming og fertilitet).
Legemidler som Naproxen Evolan kan medføre en litt økt risiko for hjerteinfarkt eller hjerneslag. En slik risiko er mer sannsynlig ved høye doser og langvarig behandling. Ikke overskrid anbefalt dose eller behandlingsvarighet (se Hvordan du bruker Naproxen Evolan).
Spør legen din eller apoteket om behandlingen din hvis du har hjerteproblemer, hvis du tidligere har hatt hjerneslag eller hvis du tror du er i fare for disse tilstandene (for eksempel hvis du har høyt blodtrykk, diabetes, høyt kolesterol eller hvis du røyker).
Barn og ungdom

Barn under 12 år eller som veier mindre enn 40 kg skal ikke behandles med Naproxen Evolan.
Andre legemidler og Naproxen Evolan

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, inkludert reseptfrie midler. Bruk aldri flere forskjellige typer smertestillende legemidler samtidig uten å rådføre deg med lege eller apotek.
Noen legemidler kan påvirke eller påvirkes av behandling med Naproxen Evolan, for eksempel legemidler mot:

 • blodpropp (f.eks. tiklopidin, warfarin, klopidogrel og acetylsalisylsyre)
 • bipolar lidelse (litium)
 • kreft og forstyrrelser i immunsystemet (metotreksat)
 • hypertensjon og hjertesvikt (såkalte betablokkere, ACE-hemmereangiotensin II-antagonister og diuretika)
 • avvisning av organer etter transplantasjon (immunsuppressiva, som ciklosporin og takrolimus)
 • urinsyregikt (probenecid)
 • depresjon (såkalte SSRI, f.eks. fluoksetin, sertralin, paroksetin, escitalopram og citalopram)
 • smerter, for eksempel acetylsalisylsyre, ibuprofen og diklofenak
 • hevelse og betennelse, slik som prednisolon og deksametason
Inntak av Naproxen Evolan sammen med mat og drikke

Effekten vil være den samme, men muligens forsinket, hvis du tar Naproxen Evolan med mat.
Graviditet, amming og fertilitet

Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Naproxen Evolan skal ikke brukes under graviditet, med mindre det er foreskrevet av lege. Gravide kvinner må ikke bruke Naproxen Evolan i løpet av de siste 3 månedene av graviditeten. Inntak av Naproxen Evolan bør unngås av kvinner som planlegger å bli gravide eller er gravide. Naproksen kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Du bør informere legen din hvis du planlegger å bli gravid eller har problemer med å bli gravid.
Naproksen går over i morsmelk og skal derfor ikke brukes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner

Reaksjonstiden kan reduseres under behandling med Naproxen Evolan. Dette bør tas hensyn til når det er behov for skjerpet oppmerksomhet, for eksempel når du kjører bil.
Naproxen Evolan inneholder laktosemonohydrat og natrium
Dette legemidlet inneholder laktosemonohydrat. Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som “natriumfritt”.

Egenskaper

Navn: Naproxen mylan tab 250mg 20 ENPAC

Leverandør: Evolan

Varenummer: 576115

ATC-kode: M01AE02

Oppbevaring: Romtemperatur (15-25 grader)

Ingredienser

Se pakningsvedlegg

Handlekurv
Naproxen evolan tab 250mg 20 ENPAC
kr 89,90 ink. mva.
Skroll til toppen