Ibux kaps 200mg 20 ENPAC

kr 64,90 ink. mva.

Bli medlem og få eksklusive medlemsfordeler som gratis frakt, gratis bind og tamponger, samt eksklusive tilbud. 

Pris pr. g: kr. 3.25

Smertestillende og betennelsesdempende

Produktinformasjon

Ibux kapsler er et reseptfritt legemiddel som inneholder ibuprofen og benyttes av voksne og barn over 6 år.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

OBS! Dette er et reseptfritt legemiddel. Kun 1 vare av samme varenummer per kjøp er tillatt.

Anbefalt bruk

Dosering til voksne og barn over 12 år: 1-2 kapsler à 200 mg hver 4.-6. time. Ta ikke mer enn 6 kapsler i løpet av et døgn.

Dosering til barn 6-12 år: 1 kapsel inntil 4 ganger daglig.

Kontakt lege etter 3 dager med feber eller 5 dager med smerte hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Du bør bruke lavest mulig dose i kortest mulig tidsperiode som er nødvendig for å lindre symptomene dine. Hvis du har en infeksjon må du kontakte lege umiddelbart dersom symptomer (slik som feber og smerte) vedvarer eller forverres (se avsnitt 2).

Bruk hos barn og ungdom

Til barn anbefales det at dosen beregnes ut fra barnets vekt: 5-10 mg pr. kg kroppsvekt 3-4 ganger daglig. Den vanlige anbefalte døgndose er 20 til 30 mg pr. kg kroppsvekt. Anbefalt dosering er angitt nedenfor:
Barn 20-29 kg (6-9 år): 1 kapsel à 200 mg hver 6.-8. time. Ta ikke mer enn 600 mg i løpet av 24 timer. Barn 29-40 kg (9-12 år): 1 kapsel à 200 mg hver 4.-6. time. Ta ikke mer enn 800 mg i løpet av 24 timer.
Dersom barn og ungdom opptil 18 år trenger behandling lenger enn 3 dager, eller symptomene forverrer seg, skal lege kontaktes.
Kapslene må svelges hele med vann. For barn finnes også andre formuleringer, som mikstur. Ibux kapsler tas opp på 1/2-1 time, som er noe raskere enn Ibux tabletter.
Kapslene kan tas med eller uten mat, alt ettersom det ønskes hurtig eller mer gradvis innsettende og mer langvarig effekt.

Dersom du tar for mye av Ibux

Kontakt lege eller sykehus umiddelbart dersom du eller noen andre har fått i seg for mye legemiddel. Symptomene kan omfatte kvalme, magesmerter, oppkast (kan være blodig), hodepine, ringing i ørene, forvirring og ufrivillige øyebevegelser. Ved høye doser er det rapportert døsighet, brystsmerter, hjertebank, bevisstløshet, kramper (hovedsakelig hos barn), kraftløshet og svimmelhet, blod i urin, følelse av å være kald og pusteproblemer.

Dersom du har glemt å ta Ibux

Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Ibux:

 • dersom du er allergisk overfor ibuprofen eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har magesår, eller tidligere har hatt gjentatte tilfeller av magesår eller blødning i mage/tarm.
 • dersom du tidligere har hatt magesår eller blødning i mage/tarm ved bruk av betennelsesdempende/smertestillende midler (NSAIDs).
 • dersom acetylsalisylsyre eller andre betennelsesdempende/smertestillende midler har forårsaket astmaelveblest eller nesetetthet.
 • dersom du har alvorlig hjertesvikt og/eller nyresvikt.
 • dersom du er mer enn 6 måneder gravid.
Snakk med lege eller apotek før du bruker Ibux dersom:
 • du tidligere har hatt mage-/tarmsår eller har vært plaget med for mye magesyre. Legen må først vurdere om du kan bruke Ibux under jevnlig legekontroll. Risikoen for mage-/tarmsår øker ved høye doser, hos pasienter med tidligere sår i mage/tarm og hos eldre. Spesielt i oppstart av behandlingen bør du kontakte lege hvis du får ubehag eller uvanlige symptomer fra mage-/tarmkanalen, særlig ved blødninger.
 • du har forstyrrelser i blodlevringen.
 • du behandles med legemidler som øker faren for sår eller blødning slik som blodfortynnende midler, midler med platehemmende effekt (som acetylsalisylsyre), kortikosteroider eller enkelte antidepressive midler (selektive serotonin reopptakshemmere).
 • du har tarmsykdommer som Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt, da slik sykdom kan forverres.
  Legen må vurdere om du kan bruke Ibux.
 • du får tåkesyn. Øynene må da kontrolleres nøye. Ved langtidsbehandling må også øynene kontrolleres.
 • du har nedsatt lever- eller nyrefunksjon.
 • ved langvarig uttørking eller væsketap.
 • du får utslett eller hevelse i slimhinnene.
 • du har en infeksjon – se overskriftene «Infeksjoner» og «Vannkopper» under.
Hudreaksjoner
Alvorlige hudreaksjoner er rapportert i forbindelse med Ibux behandling. Avslutt behandlingen med Ibux og oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart dersom du får hudutslett, lesjoner i slimhinnene, blemmer eller andre tegn på allergi. Dette kan være symptomer på en alvorlig hudreaksjon. Se avsnitt 4.
Vannkopper
Ikke bruk ibuprofen ved vannkopper.
Infeksjoner
Ibux kan skjule symptomer på infeksjon slik som feber og smerter. Det er derfor mulig at Ibux kan forsinke riktig behandling av infeksjonen, noe som kan føre til økt risiko for komplikasjoner. Dette er sett ved lungebetennelse forårsaket av bakterier og bakterielle hudinfeksjoner knyttet til vannkopper (se «Vannkopper» over). Hvis du tar dette legemidlet mens du har en infeksjon og infeksjonssykdommene dine vedvarer eller forverres, må du kontakte lege umiddelbart.
Antiinflammatoriske/smertestillende legemidler som ibuprofen kan være forbundet med en liten økt risiko for hjerteinfarkt eller slag, spesielt hvis de brukes i høye doser. Ikke bruk behandlingen i lengre tid eller i høyere dose enn anbefalt.

Du bør diskutere behandlingen med lege eller apotek før du tar Ibux hvis du:

 • har hjerteproblemer som hjertesvikt, angina (brystsmerter), eller hvis du har hatt et hjerteattakk, bypassoperasjon, perifer arteriell sykdom (dårlig sirkulasjon i bena p.g.a. trange eller blokkerte arterier) eller noen form for slag (inkludert «drypp» eller transitorisk iskemisk anfall «TIA»).
 • har høyt blodtrykk, diabetes, høyt kolesterol, familiehistorie med hjertesykdom eller slag eller hvis du røyker.
Ved langtidsbruk (> 3 måneder) av Ibux med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Ibux bør lege kontaktes.
Ikke bruk andre smertestillende legemidler med betennelsesdempende effekt (NSAIDs) sammen med ibuprofen. Det gjelder også reseptfrie NSAIDs.
Høy alder kan øke risikoen for bivirkninger, særlig sår og blødninger i mage/tarm.
Ibux bør unngås ved kraftig uttørking over lengre tid.
Ved langvarig feber og smerte bør lege kontaktes.

Barn og ungdom

Dersom barn og ungdom opptil 18 år trenger behandling lenger enn 3 dager, eller symptomene forverrer seg, skal lege kontaktes.
Snakk med lege eller apotek før du bruker Ibux ved dehydrering hos barn og ungdom, på grunn av risiko for nyrepåvirkning.

Andre legemidler og Ibux

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ibux må ikke brukes sammen med andre smertestillende legemidler med betennelsesdempende effekt (NSAIDs), inkludert acetylsalisylsyre, uten at det er avtalt med legen.

Ibux kan påvirke eller bli påvirket av andre legemidler. For eksempel:

 • legemidler som er antikoagulerende (dvs. blodfortynnende/blodproppsforebyggende f.eks. aspirin/acetylsalisylsyre, warfarin, tiklopidin).
 • legemidler som senker høyt blodtrykk (ACE-hemmere som f.eks. kaptopril, betablokkere som f.eks atenolol-legemidler og angiotensin-II reseptorantagonister som f.eks. losartan).
 • legemidler mot diabetes. Ibux kan øke virkningen av disse legemidlene, som kan føre til lavere blodsukker.
 • vanndrivende legemidler, da Ibux kan motvirke virkningen av disse legemidlene.
 • ACE-hemmere. Samtidig bruk kan øke faren for nyresvikt.
 • samtidig bruk av selektive serotonin reopptakshemmere (legemidler ved depresjon), tiklopidin, metotreksat, ciklosporin, litium, ciprofloksacin, probenecid og kolestyramin.

Enkelte andre legemidler kan også påvirke eller bli påvirket av behandlingen med Ibux. Derfor bør du alltid søke råd fra lege eller apotek før du bruker Ibux sammen med andre legemidler.

Inntak av Ibux sammen med mat, drikke og alkohol

Samtidig inntak av alkohol og ibuprofen kan gi økt fare for mageblødninger.

Graviditet, amming og fertilitet

Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Ibux kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Snakk med legen din før du tar Ibux dersom du planlegger å bli gravid eller om du har vanskeligheter med å bli det.
Som for andre legemidler som inneholder acetylsalisylsyre eller andre ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs), må du dersom du er gravid informere legen din før du bruker Ibux. Bruk ikke Ibux dersom du er kommet lenger enn 6. måned av graviditeten. Bruk ikke Ibux i løpet av de første 6 månedene av graviditeten med mindre legen din har bestemt at det er nødvendig.
Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Spør likevel legen før du bruker Ibux dersom du ammer.

Kjøring og bruk av maskiner

Ibux påvirker vanligvis ikke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner. Enkelte kan imidlertid oppleve svimmelhet og trøtthet, spesielt i starten av behandlingen, som gjør at reaksjonsevnen kan nedsettes.

Ibux kapsler inneholder sorbitol (E420) og nykockin (E124)

Dette legemidlet inneholder 28 mg sorbitol i hver kapsel. Sorbitol er en kilde til fruktose. Hvis legen din har fortalt deg at du (eller barnet ditt) har en intoleranse overfor noen sukkertyper, eller du har fått diagnosen medfødt fruktoseintoleranse, en sjelden, arvelig sykdom, som gjør at du ikke kan bryte ned fruktose, må du snakke med legen din før du (eller barnet ditt) tar eller mottar dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder også fargestoffet nykockin (E124) som kan forårsake allergiske reaksjoner.

Egenskaper

Navn: Ibux 200mg kapsler 20stk

Leverandør: Karo Pharma AS

Varenummer: 95352

ATC-kode: M01AE01

Oppbevaring: Romtemperatur (15-25 grader)

Ingredienser

Virkestoffet: Ibuprofen 200 mg. Hjelpestoffer: Makrogol 600, kaliumhydroksid 50% oppløsning, Gelatin, sorbitol (flytende, delvis dehydrert), kochenillerød A (E124), lecitin, triglyserider av middels kjedelengde, hvit trykksverte (Opacode NSP-78-18022)

Handlekurv
Ibux kaps 200mg 20 ENPAC
kr 64,90 ink. mva.
Skroll til toppen