Naproxen mylan tab 250mg 20 ENPAC

kr 46,00 ink. mva.

Bli medlem og få eksklusive medlemsfordeler som gratis frakt, gratis bind og tamponger, samt eksklusive tilbud. 

Pris pr. stk.: kr. 2.30

Smertestillende

Produktinformasjon

Naproxen er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet naproksen og benyttes mot bl.a menstruasjonssmerter.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

OBS! Dette er et reseptfritt legemiddel. Kun 1 vare av samme virkestoff er tillatt per kjøp.

Anbefalt bruk

Dosering: 2 tabletter ved begynnende menstruasjonsbesvær, så 1 tablett ved behov. Maks 5 tabletter daglig (1250 mg ).

Naproxen bør tas tidligst mulig ved begynnende menustrasjonsbesvær for å oppnå best mulig smertestillende effekt.

Dersom du tar for mye av Naproxen Mylan

For store mengder av Naproxen Mylan kan føre til hodepine, kvalme, oppkast, magesmerter, blødning i mage eller tarm, i sjeldne tilfeller diaré, opphisselse, koma, sløvhet, svimmelhet, besvimelse, øresus, raske hjerteslag, vanskeligheter med å orientere seg og muskelforstyrrelser som kramper, akutt nyresvikt og leverskade.
Dersom du har glemt å ta Naproxen Mylan

Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Naproxen Mylan:

 • hvis du er allergisk overfor naproksen eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du samtidig bruker andre betennelsesdempende og smertestillende legemidler som kalles ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs).
 • ved tidligere allergi (f.eks. astma, rennende nese, hevelser eller elveblest) ved bruk av ibuprofen, acetylsalisylsyre eller andre legemidler med tilsvarende virkning eller legemidler i samme gruppe som naproksen (ikke-steroide antiinflammatoriske midler, NSAIDs).
 • dersom du har alvorlig hjertesvikt.
 • dersom du har alvorlig lever- eller nyresvikt.
 • dersom du har eller har hatt magesår eller blødninger fra mage eller tarm.
 • dersom du tidligere har hatt blødninger eller sår i mage eller tarm ved bruk av naproksen eller andre ikke-steroide antiinflammatoriske midler.
 • dersom du er mer enn 6 måneder gravid.
 • dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper. Kontakt legen din før du tar dette legemidlet.
Vis forsiktighet ved bruk av Naproxen Mylan

 • dersom du har hatt alvorlig fordøyelsesbesvær.
 • dersom du har eller har hatt høyt blodtrykk.
 • ved hjertesvikt.
 • ved leversykdom
 • dersom du har nedsatt lever- eller nyrefunksjon.
 • ved akutt porfyri (feil i leverenzymene).
 • dersom du har SLE (systemisk lupus erythematosus, sykdom i immunsystemet).
 • dersom du har såkalt blandet bindevevssykdom.
 • dersom du har eller tidligere har hatt astma (bronkialastma).
 • dersom du har økt blødningsrisiko.
 • dersom du prøver å bli gravid.
 • dersom du har kroniske tarmsykdommer som ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom.
 • ved samtidig bruk av andre ikke-steroide antiinflammatoriske midler.
Naproxen Mylan kan forårsake alvorlige bivirkninger i mage og tarm, som blødninger, sår og perforasjoner (sår som blir til hull).
Du bør slutte med Naproxen Mylan og informere legen dersom du får magesmerter eller tegn på blødning i mage eller tarm, i form av svart eller blodig avføring eller blodig oppkast.
Legen vil være spesielt forsiktig dersom du tidligere har hatt sår i mage eller tarm, hvis du er eldre eller hvis du bruker legemidler som såkalte kortikosteroider, blodfortynnende legemidler, visse legemidler mot depresjon (såkalte selektive serotoninreopptakshemmere, SSRIer) eller acetylsalisylsyre.
Det kan hende legen vil forskrive Naproxen Mylan sammen med et legemiddel som beskytter mage og tarm.
Du bør slutte med Naproxen Mylan og informere legen din dersom du får hudutslett, sår i slimhinnene eller andre tegn på allergiske reaksjoner.
Legemidler som Naproxen Mylan kan være forbundet med en liten økning i risiko for hjerteinfarkt eller hjerneslag, spesielt ved bruk av høye doser og ved langtidsbehandling. Det er derfor viktig at du ikke bruker Naproxen Mylan i lengre perioder enn anbefalt, og ikke bruker mer enn anbefalt dose.
Hvis du har hjerteproblemer, har hatt hjerneslag eller tror du er i risikogruppen for få slike problemer (f.eks. dersom du har forhøyet blodtrykk, diabetes (sukkersyke), forhøyet kolesterol eller hvis du røyker), bør du søke råd hos lege eller farmasøyt før oppstart av behandling. Ved langtidsbruk (lengre enn 3 mnd) av Naproxen Mylan med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Naproxen Mylan bør lege kontaktes.
Legemidlet kan skjule symptomer på magesår og infeksjoner.
Det er mulig at bruk av naproksen over lang tid kan forsinke sårtilheling og tilheling av benbrudd.
Slitasjeleddgikt kan også forverres.
Alkohol bør ikke benyttes samtidig med naproksen da faren for blødninger kan øke.
Eldre har større risiko for å få bivirkninger av dette legemidlet, spesielt blødninger og sår i mage eller tarm som kan være dødelige.
Legemidlet er ikke beregnet til barn under 5 år.
Bruk av andre legemidler sammen med Naproxen Mylan

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler. Dette gjelder spesielt ved samtidig bruk av følgende legemidler :

 • vanndrivende legemidler (diuretika)
 • andre ikke-steroide antiinflammatoriske midler og acetylsalisylsyre
 • enkelte legemidler mot depresjon (SSRIer)
 • legemidler ved hjerte/karsykdommer (betablokkere, ACE-hemmere, hjerteglykosider)
 • legemidler ved diabetes
 • legemidler ved epilepsi
 • legemidler ved urinsyregikt og gikt (probenecid)
 • legemidler som hemmer immunforsvaret (ciklosporin)
 • syrenøytraliserende legemidler (antacida)
 • blodfortynnende legemidler (warfarin)
 • litium (til behandling av manisk depressiv lidelse)
 • metotreksat (mot bl.a. visse krefttyper og betennelsestilstander)
 • kortikosteroider (til behandling av bl.a. astma og allergiske sykdommer)
 • legemidler for å forhindre blodlevring (antikoagulantia).
 • takrolimus (legemiddel som brukes mot avstøtningsreaksjoner hos transplanterte og mot atopisk eksem)
 • antibiotika av typen kinoloner
 • mifepriston (abortpille)
 • acetylsalisylsyre for å forebygge blodpropper.
Graviditet, amming og fertilitet

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Naproxen Mylan kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Fortell legen din om du planlegger å bli gravid eller om du har vanskeligheter med å bli det.
Som for alle legemidler som inneholder acetylsalisylsyre eller andre ikke-steroide antiinflammatoriske midler, må du dersom du er gravid informere legen din før du bruker Naproxen Mylan. Bruk ikke Naproxen Mylan dersom du er kommet lenger enn 6. måned av graviditeten.
Naproxen Mylan går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er lite sannsynlig.
Kjøring og bruk av maskiner

Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Enkelte kan imidlertid føle seg svimle og trette, spesielt i starten av behandlingen. Det er derfor viktig at du lærer å kjenne din reaksjon på legemidlet før du kjører bil eller utfører presisjonsbetont arbeid.
Naproxen Mylan inneholder laktose og natrium

Dette legemidlet inneholder laktose.
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som
«natriumfritt».

Egenskaper

Navn: Naproxen mylan tab 250mg 20 ENPAC

Leverandør: Mylan

Varenummer: 150961

ATC-kode: M01AE02

Oppbevaring: Romtemperatur (15-25 grader)

Ingredienser

Virkestoffet er naproksen. Hver tablett inneholder 250 mg. Hjelpestoffer er laktosemonohydrat, maisstivelse, povidon, natriumstivelseglykolat, talkum, magnesiumstearat og polysorbat 80.

Handlekurv
Naproxen mylan tab 250mg 20 ENPAC
kr 46,00 ink. mva.
Skroll til toppen