Angrerett

Kjøperen må gi Dameapoteket.no melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angreretten gjelder fra den dagen du mottok produktet.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angreretten gjelder IKKE ved kjøp av reseptfrie legemidler.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Dameapoteket.no uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt med Dameapoteket.no, eller om det er opplyst på forhånd at Dameapoteket.no dekker retur av varen. Dameapoteket.no tar ikke noe gebyr for for kjøperens bruk av angreretten.

Produktet må returneres i uendret tilstand for at du som kunde skal få full kreditt/refusjon. Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Produkter som er forseglet av helse- eller hygiene grunner, er unntatt fra angreretten, hvis forseglingen er brutt av forbrukeren. Produkter som er berørt av dette er for eksempel, men ikke utelukkende, kontaktlinser og rengjøringsprodukter. For å hevde angreretten må du varsle oss tydelig innen 14 dager etter at du har mottatt produktet. 

Har du spørsmål rundt angrerett, eller ønsker å benytte deg av angreretten på en vare du har kjøpt fra Dameapoteket.no?

Send oss en e-post på amfi.os@dittapotek.no

Vi trenger følgende informasjon:

  1. a) ordrenummer (finnes i bestillingsbekreftelsen)
  2. b) ditt navn og kontaktdetaljer
  3. c) navn på produktene som ønskes returnert

Returadressen som skal brukes:

Ditt apotek Amfi Os AS
Prestegardskogen 2 B
5210 Os
Norge

Reklamasjon

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi Dameapoteket.no melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til Dameapoteket.no må skje skriftlig. 

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Dameapoteket.no kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Dameapoteket.no har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Handlekurv
Skroll til toppen